Geweer Mauser Mod.1889

Alles wat niet in bovenstaande past.

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Geweer Mauser Mod.1889

Bericht door Paddy » 19 okt 2011 09:16

Geweer Mauser Mod.1889

Lengte: 1.270 m.
Gewicht: 3.900 kg.
Kaliber: 7.65 x 54 mm.
Bij F.N. Herstal geproduceerd vanaf 1890.
Aangenomen door het leger (infanterie & Genie) bij K.B. van 21 oktober 1889 en bij de "speciale korpsen" van de Burgerwacht bij K.B. 11 februari 1896. De infanterie van de Burgerwacht kreeg het wapen toebedeeld vanaf 1909.

Afbeelding

Meer fotos,http://www.abl1914.be/GewMauser1889/GewMauser1889.htm
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Geweer Mauser Mod.1889

Bericht door Paddy » 19 okt 2011 09:34

Het Mauser 1889 geweer

Afbeelding

Uiteennemen en ineenzetten

-Algemene beschouwingen.
Het uiteennemen en ineenzetten hoeft met de grootste zorg te geschieden. Er dient vermeden deze te dikwerf uit te voeren, zoo men niet wil dat de wapens ontijdig verslijten ; wanneer deze verrichtingen noodig geacht worden, moet men slechts uiteennemen wat volstrekt onontbeerlijk is.
Ten einde de bramen en beschadigingen van allen aard te vermijden, mag men op geen enkel stuk van het wapen met een ijzeren voorwerp slaan. Bedient men zich van de schroevendraaier, dan dient er aan het stuk van het wapen de grootst mogelijke stevigheid te worden gegeven en op nauwkeurige wijze den grooten of kleinen arm in de zaagsnede der schroef te plaatsen, deze arm stevig te plaatse gehouden zijnde om hey schuiven te beletten.
De armen van het lemmer hoeven in goeden staat te zijn.
Al de schroeven moeten goed worden aangedraaid zoodat dit belegsel niet met de hand kunnen weggenomen worden.
Slechts in geval van volstrekte noodzakelijkheid, neemt de geweermaker de met pinnen verbondene stukken uiteen.

Uiteennemen.

Het uiteennemen begrijpt navolgende verrichtingen :
1. De bajonet af- en uiteennemen.
2. Den riem losdoen.
3. Den grendel uittrekken en uiteennemen
4. Het magazijn uittrekken en uiteennemen
5. Den beugel losmaken en den magazijnpal uiteennemen
6. Den ontlaadstok uittrekken.
7. Den bovenband afnemen
8. Den middenband afnemen
Men kan alsdan den loop van de lade scheiden.
9. Den loopmantel losschroeven, de vizierkorrel afnemen en het vizier uiteennemen
10. Het staartstuk uiteennemen (mag slechts in de wapenfabriek geschieden) ; den grendelpal en de trekkerinrichting uiteennemen.
11. Het beslag der lade losdoen.

Ineenzetten

Het ineenzetten van het geweer 1889 geschiedt in omgekeerde orde van het uiteennemen, met inachtneming der volgende aanbevelingen :

- Den loop op de lade terugplaatsen.
Nadat het achtereinde van de staartstukkast zich opnieuw in zijne ligplaats bevindt, hoeft men ervoor te zorgen dat de loopmantel zich goed op zijne plaats bevinde opdat de nok niet tegen haar beslag stuitte. Te dien einde hoeven de merkkepen van den mantelloop en van de staartstukkast rechtover malkaar te worden geplaatst.

- Middenband.
De kop der schroef van den bovenkordonbeugel dient zich naar den linker kant te bevinden.

- Vizierkorrel.
Hem ineenzetten met hem rechts naar links te schuiven.

- Ontlaadstok.
Er dient vermeden te worden, den kop van den ontlaadstok tegen het boveneind van de sluitnok te stooten.

- Beugel.
De twee schroeven moeten goed aangedraaid zijn opdat het magazijn met de staartstukkast goed aanpasse.

- Magazijn
Met de hand de verbindingsschroefbout terugplaatsen ; de patroonannbrenginrichting op hare plaats brengen en ze vast zetten met den bout aan te schroeven totdat deze even het vlak van den hefboom rake. Den beweegbare bodem terugplaatsen met op het midden ervan te duwen met de palm der hand. Het lemmer van de schroevendraaier gebruiken om den bout goed aan te draaien, na zich verzekerd te hebben dat het gat van het oor zich goed op zijne plaats bevindt.
Terwijl men ineenzet steeds het magazijn in de linkerhand houden.

- Veiligheid.
Bij het ineenzetten der veiligheid, zorg dragen om de veiligheidspin met het hoofd (kort eind) naar voren plaatsen. De spiraalveer moet op het lang gedeelte dezer pin opgezet worden.

- Spiraalveer. Slagpin. Noot
Dit ineenzetten geschiedt bij middel van de veerhaak. De drukschroef ontspannen totdat zij tegen de stelschroef stuit. De punt der slagpin in hare ligplaats der drukschroef steken. De spiraalveer op het lichaam der slagpin plaatsen. Den staart en den geleider der slagpin in hunne ligplaatsen van den mantel-veiligheidsdrager brengen.
De spiraalveer spannen en den mantel-veiligheidsdrager op den veerhaak goed aanschroeven.
Ten volle de drukschroef spannen : volkomen den tuimelaar op de slagpin schroeven ; desnoods den hiel rechtover zijne keep in den mantel-veiligheidsdrager brengen. De drukschroef ontspannen. Den mantel-veiligheidsdrager losschroeven.

- Uittrekker.
Den staart in zijne sleuf plaatsen en den uittrekker in zijne ligplaats steken met op den kop bij middel van den heft van den schroevendraaier te duwen.

- Het lichaam van den grendel ineenzetten.
Den mantel-veiligheidsdrager volkomen aanschroeven ; zorg dragen, gedurende de twee laatste omdraaiïngen, den hiel van den tuimelaar met het lemmer van den schroevendraaier achteruit te duwen, om de openingsrust en de ontspanningsrust niet te beschadigen.
De hiel van den tuimelaar moet in de openingsrust geplaatst zijn ; daar, zoo een gering onjuist opsellen eene verdere aandraaiïng toeliet, wanneer men den grendel op het wapen zou plaatsen, zou de nok van den tuimelaar de lade beschadigen en tegen den staart van de staartstukkast komen stoten.

Onderhoud der wapenen.

Het onderhoud der wapens begrijpt het schoonmaken en het invetten ; deze twee verrichtingen hebben ingezonderheid ten doel het roesten te beletten en aan de verschillende stukken de vereischten graad van vettigheid te geven om goed te kunnen werken.
Na eene schietoefening, dient het schoonmaken zoo haast mogelijk te geschieden ; daar de overblijfsels van het buskruit nog niet gansch hard geworden zijn, kunnen zij makkelijk weggenomen worden. Hetzelfde geldt voor roestvlekken die des te beter kunnen gereinigd worden naarmate zij pas ontstaan zijn.

• Schoonmaken na eene schietoefening.
De eerst te reinigen stukken zijn : de loop, de staartstukkast, de grendel en het magazijn. Daar het buskruit L3 zeer weinig vaste overblijfsels geeft, wordt de loop slechts in verder opgegeven uitzonderlijke gevallen van de lade gescheiden.

• Loop.
Na elke schietoefening, worden de ziel en de kamer gewasschen, afgedroogd en ingevet.

• Schoonmaken van de ziel van den loop.
Vooreerst den grendel en het magazijn uitnemen. Den ontlaadstok op den koker van den loopwisscher schroeven. Een lap in het gat steken. Deze lap moet zoo lang zijn (hoogstens 8 centimeter) dat in tweeën gevouwen, zijne uiteinden de huls van den wisscher niet raken en zijne dikte moet dusdanig zijn dat zij slechts lichtjes spanne in de ziel. Den aldus met eenen lap voorzienen wisscher in zuiver water doopen zodat hij wel vochtig weze. Den wisscher langs de monding in den loop steken en zien dat de lap bij zijn midden in het gat blijve. Het lemmer van de schroevendraaier in den kop van den ontlaadstok steken en zich van den schroevendraaier als heft bedienen; den wisscher induwen totdat hij uit de kamer kome ; den lap naar achteren omslaan en den wisscher gansch uit den loop trekken. Zoo men de ontlaadstok uittrekt zonder den lap naar achteren te hebben omgeslagen, zou den wisscher in de kamer kunnen vastraken.
Bij het schoonmaken van de ziel, het einde van den loop met de linkerhand vatten, de wijsvinger als geleider aan den ontlaadstok dienende. De monding van den loop hoeft ingslijks te worden omwonden met eene onder den wijsvinger der linkerkand vastgehouden vod tot het opvangen van het water dat uit den loop zou ontsnappen op het oogenblik dat de wisscher in de ziel dringt. Dit water mag niet tusschen de mantel en den loop noch tusschen de mantel en het hout dringen. Opnieuw den loop wasschen met desnoods eenen nieuwen lap, totdat al de overblijfsels van het buskruit gansch weggenomen zijn. Vervolgens den wisscher afdrogen, hem met eenen drogen lap voorzien en hem, zoals hooger gezegd, in de ziel steken. Deze verrichting hernieuwen totdat de lap zuiver uit den loop kome. (1) Zoo het schoonmaken van het wapen op onvolledige wijze gedaan is, doet ‘s anderdaags een zeer zichtbaar zwartachtig uitwerpsel voor dat men met eene droge vod kan wegnemen. Daags na eene schietoefening dient het wapen dus eene tweede maal nagezien te worden)

• Schoonmaken van de kamer van den loop.
De kamer wordt gewasschen en droog gemaakt bij middel van den wisscher.
Den ontlaadstok in den wisscher schroeven ; een lap in het gat steken en het vrije eind in de vorm van een veer om den wisscher in goed zuiver water dompelen om den lap vochtig te maken ; dezen in de kamer duwen langs het achtereind der staartstukkast, hierbij zorg dragende den ontlaadstok in de richting van de as van den loop te houden.
Het heft van den schroevendraaier in de keep van den ontlaadstok plaatsen en den wisscher doen ronddraaien om den lap niet te ontrollen.
De lap moet zonder geweld spannen.
Deze verrichting herhalen totdat de kamer goed rein weze.
Afdrogen en lichtjes invetten.
Vervolgens de ziel van de loop invetten.

• Staartstukkast.
De inwendige deelen, ingezonderheid de ligplaatsen der grendelnokken, worden schoongemaakt bij middel van lappen en kleine stukjes hout.

• Grendel.
De grendel dient door den soldaat zeer aandachtig verzorgd te worden.
Na iedere schietoefening, den mantel-veiligheidsdrager losschroeven en den staat van de slagpin en zijner spiraalveer nazien.
Zoo er vervuilling, door roestig vet, of toevallig spuwen der patroon bestaat, moet men bevendien de slagpin, den tuimelaar en de spiraalveer uitnemen om afzonderlijk elkeen dezer stukken schoon te maken.
De buskruitoverblijfsels hoeven opgelost en met eenen met water bevochtigde lap weggenomen te worden.
Het roestig vet wordt weggenomen bij middel van eenen lap met petroleüm of versch vet doortrokken. Het inwendige van het lichaam van den grendel wordt gereinigd met den opgezetten en met eenen lap voorzienen wisscher, zooals hooger vermeld.
De kepen en ligplaatsen worden schoongemaakt met stukjes zacht hout en lappen.
Men reinigt de spiraalveer met eenen lap dien men tusschen de windingen doet gaan, hierbij zorg dragend ze van elkander niet te verwijderen, met op de veer te trekken of ze plooien.
Al de stukken worden zorgvuldig met eenen drogen lap afgewischt en daarna ingevet met den borstel en het vette wollen doek.
Wanneer er geene vervuilling bestaat, worden de spiraalveer, de tuimelaar en de slagpin niet uiteengenomen.
De spiraalveer en de slagpin worden gewreven met den borstel niet met vet voorzien, om het stof en het oude vet te verwijderen.
Al de stukken worden afgedroogd en lichtjes ingevet.
De borstelharen mogen nooit in de vetdoos gestoken worden. Men vet de borstelharen in met ze op eene vette vod te wrijven.

• Magazijn.
Na de verbindingsschroefbout te hebben weggenomen, den magazijnbodem neerslaan, de aanbrenginrichting wegnemen ten einde elkeen der stukken en het binnenste van het magazijn na te zien. De buskruitoverblijfsels worden met eene vochtigen lap weggenomen. Al de stukken worden goed drooggemaakt en lichtjes ingevet.
De zijde waarop de bodem der patronen glijdt, hoeft vooral wel zuiver en goed ingevet te worden.
Nooit schoonmaken langs de bovenopening, om de werking van de lippen van het magazijn niet te wijzigen.

• Lade.
De lade met een droge vod afwrijven ; de aan het hout klevende roest wordt weggenomen bij middel van eene lichtjes met vet doortrokken vod.
Met eenen lichtjes ingevetten lap over het hout gaan dat, tengevolge van den regen, een ruw uitzicht genomen heeft.

• Gebronsde of geblauwde stukken.
Voor het schoonmaken der gebronsde stukken mag men enkel gebruik maken van lappen vrij van stof of andere harde lichamen.
Nooit met kracht te werk gaan bij het droogmaken van een gebronsd of geblauwd stuk en vooral niet trachten het te doen blinken.
Om den roest van een gebronsd stuk te verwijderen, wrijve men met eene vod of een stuk laken, lichtjes ingevet.

• Blanke stukken.
De stukken die niet beroest zijn met eenen droge lap wrijven ; vervolgens lichtjes invetten. Zoo deze stukken roestvlekken vertoonen, wrijven, zoals voorgeschreven voor de gebronsde stukken, met eenen vette lap ; zoo dit middel niet voldoende is, wrijft men met een stukje zacht hout waarop een lapje geplaatst is.
Het gebruik van fijn gestampt blauw- of kareelsteen of van schuurlinnen is ten strengste verboden.

Schoonmaken na eene andere oefening dan het schieten.

Na de gewone oefeningen, moet de soldaat den grendel uit het staartstukkast nemen en door de ziel en de kamer eenen drogen, daarna eenen vetten lap halen, afwrijven en vervolgens de grendel, de staartstukkast en al de uitwendige deelen invetten.
Evenwel, zoo het wapen nat geworden is of aan een hevig stof blootgesteld werd, moet men te meer den mantel-veiligheidsdrager wegnemen en het magazijn uiteennemen.

AANMERKINGEN .
Bij langdurige schietoefeningen of wanneer het wapen langen tijd aan den regen blootgesteld is geweest, moet men tot een volkomen uiteennemen overgaan, ten einde het uitwendige van den loop, het inwendige van den mantel en de inlatingen der lade te kunnen reinigen en in te vetten.
Dit schoonmaken hoeft met veel zorg en enkel in geval van volstrekte noodzakelijkheid gedaan te worden. Het geschiedt op bevel van den compagniescommandant

bron: Handboek vd onderofficier der infanterie ten Velde 1918,viewtopic.php?f=18&t=820
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Geweer Mauser Mod.1889

Bericht door Paddy » 19 okt 2011 11:01

Bij Koninklijk besluit van 21 juni 1892 werden de militieklassen 1885, 1886, 1887 van de infanterie voor een periode van 10 dagen terug onder de wapens geroepen.
Bij Koninklijk besluit van 16 augustus 1892 wordt de militieklasse 1888 van de infanterie voor een periode van 10 dagen terug onder de wapens geroepen.
De kampperiode begon op 1 oktober 1892.
Doel van deze wederoproeping: het leren omgaan met het geweer mauser mod.1889!

Afbeelding
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

BERNIE01
Berichten: 119
Lid geworden op: 23 jun 2011 17:22

Re: Geweer Mauser Mod.1889

Bericht door BERNIE01 » 19 okt 2011 18:21

Wat men niet veel ziet of van hoort,dat is over het koperen mondstuk die op
het einde van de loop werd geduwd om vuil en regen tegen te gaan,hier een voorbeeld
van ene ,de meeste die je nog vind zijn het staafje weg ,die kapjes zijn zelf genummerd
waarschijnlijk het zelfde als het wapennummer.
Grt Bernard
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Gebruikersavatar
marcbrans
Moderator
Berichten: 608
Lid geworden op: 29 mei 2011 14:28

Re: Geweer Mauser Mod.1889

Bericht door marcbrans » 20 okt 2011 19:40

uit:
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Gebruikersavatar
marcbrans
Moderator
Berichten: 608
Lid geworden op: 29 mei 2011 14:28

Re: Geweer Mauser Mod.1889

Bericht door marcbrans » 20 okt 2011 19:42

Dat mondstuk/Bouchon de canon staat bij de accessoires ;)
En de kaft doe ik wel eens opnieuw want veel hebben we daar zo niet aan :shock:

BERNIE01
Berichten: 119
Lid geworden op: 23 jun 2011 17:22

Re: Geweer Mauser Mod.1889

Bericht door BERNIE01 » 20 okt 2011 21:27

Dit had ik ook nog liggen,ik wist eerst niet wat dit was,mooi boekje over al die Mauser onderdelen.
Grt Bernard
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Gebruikersavatar
ex soester
Berichten: 20
Lid geworden op: 23 okt 2011 14:11

Re: Geweer Mauser Mod.1889

Bericht door ex soester » 22 jan 2012 19:33

Het Mauser geweer mod.1989 w erd onder lisentie gemaakt in Herstal deze in diverse atalies en werkhuisjes .
Om aan de vraag te voldoen en een sterke firma op te bouwen werd een gezamlijk fabriek opgericht in 1889 namlijk FN . fabriek national te Herstal en die dan de licenties opkoopt van Browning deze met 25 patenten waar ze uiteindelijk wereldberoemd mee worden.
Groeten
Ex Soester

Plaats reactie

Terug naar “1830 tot Nu”