Foyer du soldat Belge, Paris

De geschiedenis van het Belgische leger in de periode 1914-1918.

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Plaats reactie
Gebruikersavatar
bcordens
Berichten: 109
Lid geworden op: 29 mei 2011 19:15
Locatie: Nieuwerkerken (Limburg)
Contacteer:

Foyer du soldat Belge, Paris

Bericht door bcordens » 03 jun 2012 13:12

Afbeelding

De foyer voor Belgische soldaten, gelegen aan de Quai de Valmy in Parijs. Het onderschrift van de foto luidt: "Les soldats du front en congé à Paris."

Op de achterzijde: Vriend Henri, ziehier het zicht op commitijt waar ik geweest ben en ook het adres, ik ben er buitengewoon goed geweest en heb veel plezier gehad met de ........... Aanvaard mijne beste groeten, Joseph Hens, L14 3 comp, AB en campagne
De kaart werd verzonden aan Henri Bastijns, adjudant, L11 4 comp, Armee Belge en campagne.

Het lijkt me een plaats geweest te zijn waar soldaten op verlof konden ontspannen. Heeft iemand meer informatie?

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Foyer du soldat Belge, Paris

Bericht door Paddy » 28 jun 2012 13:36

Wie als soldaat op verlof wou gaan buiten het kantonnement van zijn eenheid moest een adres voorleggen waar hij tijdens zijn verlof verbleef. Dit kon bij vrienden zijn, (gevluchte) familie of bij de marraine (oorlogsmeter). Wie niet zo'n privé-adres kon voorleggen kon terecht in het Foyer. Er waren verschillende foyers verspreid over de Franse en Britse steden.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

etappe gent
Berichten: 77
Lid geworden op: 11 jun 2011 16:20

Re: Foyer du soldat Belge, Paris

Bericht door etappe gent » 13 feb 2016 20:54

Een convolut van een soldaat die er verbleef.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

etappe gent
Berichten: 77
Lid geworden op: 11 jun 2011 16:20

Re: Foyer du soldat Belge, Paris

Bericht door etappe gent » 13 feb 2016 20:59

Menus en feestjes
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

etappe gent
Berichten: 77
Lid geworden op: 11 jun 2011 16:20

Re: Foyer du soldat Belge, Paris

Bericht door etappe gent » 13 feb 2016 21:03

Nog
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

etappe gent
Berichten: 77
Lid geworden op: 11 jun 2011 16:20

Re: Foyer du soldat Belge, Paris

Bericht door etappe gent » 13 feb 2016 21:09

Sfeerbeelden
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

etappe gent
Berichten: 77
Lid geworden op: 11 jun 2011 16:20

Re: Foyer du soldat Belge, Paris

Bericht door etappe gent » 13 feb 2016 21:10

Nog meer
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

etappe gent
Berichten: 77
Lid geworden op: 11 jun 2011 16:20

Re: Foyer du soldat Belge, Paris

Bericht door etappe gent » 13 feb 2016 21:16

Bonnekes en korting
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

etappe gent
Berichten: 77
Lid geworden op: 11 jun 2011 16:20

Re: Foyer du soldat Belge, Paris

Bericht door etappe gent » 13 feb 2016 21:19

bedankt om samen t werken.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

etappe gent
Berichten: 77
Lid geworden op: 11 jun 2011 16:20

Re: Foyer du soldat Belge, Paris

Bericht door etappe gent » 13 feb 2016 21:24

Nog een beetje
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

etappe gent
Berichten: 77
Lid geworden op: 11 jun 2011 16:20

Re: Foyer du soldat Belge, Paris

Bericht door etappe gent » 13 feb 2016 23:48

:
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

etappe gent
Berichten: 77
Lid geworden op: 11 jun 2011 16:20

Re: Foyer du soldat Belge, Paris

Bericht door etappe gent » 13 feb 2016 23:50

De laatste 3
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Gebruikersavatar
piot1940
Beheerder
Berichten: 1016
Lid geworden op: 29 mei 2011 16:02
Contacteer:

Re: Foyer du soldat Belge, Paris

Bericht door piot1940 » 14 feb 2016 08:51

Pracht van een dossierke. Was heb je dit opgeduikeld?

m vr gr, J

Bram1940
Mede-Beheerder
Berichten: 1727
Lid geworden op: 29 mei 2011 13:25

Re: Foyer du soldat Belge, Paris

Bericht door Bram1940 » 16 feb 2016 00:31

Zie ook https://hetarchief.be/nl/media/de-leger ... DmQd6Pg8lI

Niet erg leesbaar, maar toch:
Het Tehuis van den Belgischen Soldaat
Officieele Inhuldiging door den Voorzitter van de Fransche Republiek
Het werk te Parijs opgericht onder den titel Le Foyer du soldat Belge, — Het Tehuis van den Belgischen soldaat, — ligt, zooals wij het reeds gezegd hebben, 107, quai Valmy ; het is een nieuw blijk van dankbaarheid van de Natie jegens lien idie zich voor hare vrijmaking opofferen. Verleden Woensdag werd het oCicieel ingehul-tligd door den voorzitter van de Republiek, ver-gezeld van Mevr. Poincaré. Het Fransche staatshoofd werd met de geestdriftige kreten : lie ce Frankrijk ! Leve Poincaré begroet, gevolgd 'door de Marseillaise en de Brabançonne. Er werden geene redevoeringen uitgesproken. Doch op de begeesterde kreten van onze verlofgangers, antwoordde de voorzitter van de Republiek met luide stem : Leve België ! Leve het Belgisch leger! De heer Emile Brunet, Belgisch afgevaardigde, Voorzitter van het uitvoerend comité, heei't in ieenige woorden den hoogen bezoeker verwel-komd en bedankt voor de eer die hij de soldaten aandeed ; een bloemtuil werd Mevr. Poincaré aangeboden, wier beminnelijkheid onmiddellijk aile harten won. , Daar, op de Valmy-kade, heeft het Tehuis van den Belgischen soldaat een verblijf gevonden dat uitstekend aan zijn doel beantwoordt. In l'uime, lachende en heldere zalen zijn daar, lijk in de gezelligheid van een gezin, al de helden ver-eenigd, die, na hun kranig gedrag op het front, eene korte xmstpoos gaan genieten. Het is werke-lijk opbeurend met hen om te gaan en te zien wat geestnen bezielt. Zij zouden de pessimistisclie burgers bescbaamd maken. Aan hen merkt men best dat de lichameiijke moed dikwijls met de zedelijke kracht gepaard gaat. Dit zal ook wel de indruk geweest zijn die de voorzitter heeft medegedragen van zijn bezoek iaan al die kranige kerels, die op dit oogenblik Voorhun plichtsbesef aile anderebeslommeringen ter zij de stellen. — Wat is er schooner dan Parijs ? vroeg ieraand uit het gevolg van den voorzitter. — Het front ! antwoordde de soldaat aan wien men de vraag stelde. 1 En dat zegde hij heel eenvoudig, zonder eenige grootsebdoenerij, met een'e zekere naïveteit zelfs. — Welnu, zoo verklaarde ons de commandant Van het Tehuis, onderluitenant Fierens, wieû ■wij dit antwoord mede deelden, dat verwondert roij niet ; onze verlofgangers zijn keursoldaten en als zij hier voor een tijdje een gezin en wat gezelligheid terug vinden, vergeten zij niet dat liunne ware familie en warmste genegenheid Verder liggen, aan gene zij de van den Yser. Talrijke brieven aan den kommandant gezon-den door verlofgangers die de zeven réglementaire dagen in het Tehuis doorbracliten, toonen genoegzaam de uitstekende stemming van onze soldaten. « Ik ben, mijnheer de kommandant, »zoo staat «fin een dier brieven die wij op goed geluk uit denhoop kiezen. «een vrijwilliger. diedienstge-1 n°men heeft in 1914. Nooit heb ik nieuws ont-Tangen van mijne ouders, die in het bezette land moesten blijven, en mijn eerste verlof heb ik bij zeer aangenaam doorgebracht. Nu ben ik weer terug op het front en van ganscher harte bereid, a' de offers te doen, die het vaderland nog van mij vragen kan, tôt het einde toe, tôt de over-i^inning ! » Kommandant Fierens heeft ons zoo ongeveer ûet programma uiteengezet van de dagen die de ^'erlofgaiigers in Parijs doorbrengen. Het is keurig en bestaat uit wandelingen in auto-car door de groote stad, het bezoek aan monumen-het bijwonen van bioskoop en andere voor- e"ingen. Als men daarbij nog een Jekker en overvloedig voedsel voegt, een mollig bed, zak-Selden consumptie-bons, dan zal men begrijpen at de verlofganger zich al die dagen een echt rentenier gevoelt. ~~ Maar, zoo doet de kommandant opmerken, y '5 gij dit in de Legerbode zet, druk er vooral dat wii een VGorbeeldie e-edrai? van onze soldaten eischen. Zij moeten zich te Parijs treffe-lijk gedragen. En, God dank ! ik heb tôt nu toe niet te klagen. Gedurende hunne wandeling door de lokalen van de Valmy-kade, waren de voorzitter van de 1 nubliek en Mevr. Poincaré van talrijke itaire en burgerlijke aanzienlijke persor.en gezeld. Bchaive baron Guillaume, minister :i -België te Parijs, en graaf van der Straten, ecrsten gezantschapsecretaris, hebben wij be-merkt: De heeren Malvv, Fransch minister van binnenlandsche zaken ; Helleputte, minister van openbare werken ; den heer de Paeuw, vertegen-woordiger van den minister van oorlog baron de Broqueville, die zich op het front bevindt ; generaal de Selliers de Moranville ; den heer Dumaine, gezant van Frankrijk ; den heer Mit-houard, voorzitter van den gemeenteraad van Parijs ; dèn prefekt van de Seine ; den heer de Launey ; de heeren Paris, voorzitter van den Conseil général ; Fabre, maire van het Xk arrondissement ; Henri Roussel, gemeenteraadslid ; J. Collard, V. Haardt en Pitot, van de Belgische handelskamer van Parijs; den heer Gérard Harry, den heer senator François Empaio, de heeren volksvertegenwoordigers Neveu, Melot en Bo-val.Dr Smets, lioofd van den dienst der Fransçh-Belgische lîospitalen te Havre ; majoor Dr Lebrun, de militaire koniman lant Schajliée, bei-den afgçvaardigd door het Werk voor de inva-lieden te Sainte-Adresse ; de eerweerde heer Buekens, aalmoezenier van het Tehiijs; kolQïîel der genie Muliy; baron Guy van Zaylen van Nyevelt, kommandant van het hospitaa! Albert I; majoor Petitjean, van den staf der Belgische stelling te Parijs; commandant Langlois. van de Fransch-Belgische niissie ; Dr Leclercq; kapitein Bickx ; luiteuant de la Barre ; luitenant Buscli-maa, kommandant van het detacheinent Belgische gendarmerie te Parijs; de gepen«ioimeerde kommandant De Broux enz, waren ook aan-wezig.De kolonie van Port-Villez had majoorWalens en kapitein Haccour afgevaardigd, die vergezeld waren van baron Baeyens. Bij de dames bemerkte men : Mevrouwen de prinses de Caraman-Chimay, voprzitster vau het patronaat-comité ; hertogin d'Uzès, mede-voor-zitster; hertogin de Guiche ; gravin van der Straten ; Mevr. de Thier ; Mevr. Beauuiont, de ijverige opzichtster van de Instellingen tôt openbaren bij stand van Parijs. Alvorens afseheid te nenien, hebben de voorzitter van de Republiek en mevrouw Poincaré hun handteeken gezet op het gulden boek van het Tehuis. Dit gulden boek is eeu meesterwerk van goeden smaak en sierlijkheid. Een merlc-waardig fijn uitgevoerd opschrift duidt aan dat dit boek aan het Tehuis van den Belgischen soldaat te Parijs is gesrhonken door de leerlin-gen-verminkten van het Gesticht voor vakoplei-aing te Port-Villez. Een muzikaal feest ging gepaard met het bezoek van den voorzitter. De Fanfare van het Belgisch gesticht voor vakopleiding van Port-Villez, onder bestuur van den heer Noël Hem-berg ; de heer Bourdon, baryton van het Opéra van Lyon, leeraar teVernon; de heer De Somer, genre-zanger, van het Alhambra ; de heer Ver-haeren, cellist, laureaat van het conservatorium van Parijs, allen militairen deel uitmakende van het gesticht, en de heer Hembert, pianist, werden langdurig toegejuicht. De heer Bourdon heeft met veel kraeht en. gevoel de nationale Fransche en Belgische hym-nen gezongen, die langdurig werden toegejuicht. Zoo eindigde deze inhuldiging, waaraan de aanwezigheid van den voorzitter van de Fransche Republiek en van mevrouw Poincaré eeu bijzonderen luister bijzette. Jean Bar, *** Bij de inhuldiging van het Tehuis voor den Belgischen soldaat te Parijs, had de eerste uit-voering plaats van het stulc « L'Exil du Drapeau », gedicht van den heer Gérard Harry en muziek van den heer Paul Ponthus. Het handschrift van dit gedicht werd door de Duitschers in beslag genomen in den loop van eene huiszoeking fffirlaan bii den heer Harrv. Van Redits en Links « Vers la Victoire, s Dezerevue, die te Guine» door den kring der Belgische onderolliciers vaa dit kantonnement werd ingericht, heeft flinkea bijval beliaald. De vertooning bracht de mooii® som'van 1,200 frank op, welke door het tosd^a» van den eerevoorzitter van het komiteit, de hee» majoor Michaux in drie gelijke deelen in de kai van de « Société française de secours aux blessé^ militaires », van het Rood-Kruis van België e» van het Britsch Rood-Kruis werd gestort. * * * Het kosteloos vervoer per trein voor de Belgische soldaten verlofgangers is een gedeeltelijk afgedane zaak, schrijft het. Petit Journal, dat en bij voegt : a Er bestaan inderdaad, sinds enkele dagen, treinen voor Terlofgangers, :s tnor;jens ea ! 's ^vojkàs, *vaarin de Belgisohe ioldaten kesta-loos rnegen. plaàti f.eaeïB. « Wij stippen met genoegen die aan de dappere Belgische soldaten verleende voldoening aan, » îp * » Het Hof van beroep heeft zijn vonnis uitga-bracht in de zaak Wilmart-Rasquin. die, in eer-sten aanleg, respektievelijk tôt 10 en 7 jaar gevang waren veroordeeld. Het hof heeft voor beiden de straf tôt twea jaar verminderd, gezien hun vroeger goed gedrag." Daar zij reeds meer dan 3 jaar preventief gezeten hebben, zullen beiden in vrijheid gesteld worden. s s-. ^ Te reJienen van ien Februari, gaan de Duitschers la toi 20,000 in Duitschland geïnterneerde burgers van niinder dan 17 en meer dan So jaar, terug naar hun vaderland sturen, in uitwisseling van Duitsche burgers die in de concentratia-kampen zijn opgesloten. Voortaan, meldt men ons anderzijds, zal geen burger uit de bezette landstreken nog gerapa-trieerd worden. * * Een ernstig spoorwegongeval is Dinsdag avond, in het station van Saint-Denis voorgevallen. De sneltrein van Boonen (Boulogne) naar Parijs is gebotst op een wagon die op eene verkeerde baan stond en ontspoord. Er zijn een zestigtal slachtofters, waaronder 14 dooden. De stoffelijke schade is aanzienlijk. De heer J. Délaissé, volksvertegenwoordigep van Calvados, is op 72jarigen leeftijd overleden. De overledene was een uitstekend schrijver, en had zeer oorspronkelijke studiën over de poli-tieke mannen gepubliceerd. De heer Delafossa was lid der Fransche Academie. * * * In een tijdschrift dat op de kosten van den menschlievenden Amerilcaan Carnegie uitgege-ven wordt, staat een artikel getiteld : « Leve Frankrijk ! » waarin de heer Carnegie verklaart dat Frankrijk moet zegevieren, « daar het de kampioen is van de beschaving en het recht ». Ziedaar een vredesvoorstaander die het wel meent ! * * * Merôvak, de man van de kathedralen, wien» zonderling gedoe en excentriek kostuum in België eene nog al vroolijke herinnering achter-gelaten heeft, Meyovak was sedert het begin vaa den oorlog verdwenen. Daar hij uit Vendec© herkomstig is, had men hem als wederspannig op de militielijsten opgeschreven. Merovak is echter in Duitschland gevangea gehouden, waar hij zich in het begin van deu oorlog bevond en waaruit hij niet is kunnen vertrekken. Men meldt dat de Fransche militaire overheid,, om gegronde redenen, Gabriel Robuclion, gezegd Merovak, van de lijst der weders^anni^en heeft !

Groeten,
Bram

Plaats reactie

Terug naar “De Eerste Wereldoorlog”